MESTO SENEC

NÁVRATKA k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
MNOŽSTVOVÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Návratka sa netýka poplatníkov žijúcich v bytových domoch!!!Identifikačné údaje osôb, za ktoré plní povinnosti poplatník (osoby v domácnosti):


1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
6)      

V prípade, že je k jednej zbernej nádobe prihlásených viacero osôb, bude poplatok z zbernú nádobu účtovaný poplatníkovi v zmysle platného VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.

Typ a počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a BIOODPAD:


1)        
2)        
3)        
4)        

Poznámka:

1) objem zbernej nádoby nájdete na inštalovanom čipe, hodiace sa zvoľte
2) Interval vývozu zbernej nádoby: 26 x = raz za dva týždne, 52 x = týždenne, hodiace sa zvoľte
3) Pokiaľ zberná nádoba nedisponuje čipom, zvoľte objem podľa reálneho stavu
Poplatok za BIO nádoby sa nevyrubuje, uvádza sa len pre kontrolu evidencie BIO nádob.

ÁNO NIE

Poplatník odoslaním formulára potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Správca dane má právo kontroly údajov a v prípade nezrovnalostí aj ich úpravu.

Osobné údaje sa spracovávajú Mestom Senec (prevádzkovateľom) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, §13 odsek 1) písmeno e).